zhao ge

Zhao Ge (2017) | First Trailer

Zhao Ge (2017)
English subtitles: Yes

Chinese Title: Zhao Ge / 朝歌
Director: Yu Zheng
Genre: Historical / Romance
Episodes: 50
Country: Mainland China
Language: Mandarin

Cast
Zhang Zhe Han (张哲瀚) as Ji Fa
Jeff Bao Jian Feng (保剑锋) as Di Xin/King Zhou
Wu Jin Yan (吴谨言) as Daji
Li Yi Tong (李一桐) as Hu Xian’er
Wu Jia Yi (吴佳怡) as Yi Jiang (Ji Fa’s first wife, Jiang Ziya’s daughter)
Du Tian Hao (杜天皓) as Ji Kao (eldest son of Xi Qi Ji Chang)
Gillian Chung Zhong Xin Tong (钟欣潼) as He Sang
Chen Shu (陈数) as Nu Wa
Merxat Mi Re (米热) as Wu Geng (son of emperor Di Xin)
Vincent He Feng Tian (何奉天) as Shen Gong Bao
Lin You Wei (林佑威) as Jiang Shang (military adviser)
Liu Min (刘敏) as Chao Xi (King Zhou wife)
Jiang Yi Yi (蒋依依) as Ling Er
Puff Guo Xue Fu (郭雪芙) as Yan Jiu
Hai Lu (海陆) as Yun Jin
Calvin Zheng Guo Lin (郑国霖) as Ji Chang (Ji Fa’s father)
Anson Shi Yue An Xin (石悦安鑫) as Nazha
Wang Mao Lei (王茂蕾) as Li Jing
Bai Yu (白宇) as Xu Jiao Shou
Lian Shu Mei (练束梅) as Huang Ruo Yan
Xu Kai (许凯) as Yang Jian
Ma Si Chun (马思纯)
Sun Shao Long (孙绍龙) as Tu Xing Sun

Zhang Zhe Han as Ji Fa/King Wu (King Wu of Zhou, Ji Kao’s brother, king of Westeren Zhou Dynasty)
Ji Fa
Ji Fa

Jeff Bao Jian Feng as Di Xin/King Zhou (last emperor of Shang dynasty)
di xin

Wu Jin Yan as Daji/Yue Hao/You Ji
daji
Daji
su daji

Merxat Mi Re as Wu Geng (son of emperor Di Xin)
wu geng

Gillian Chung Zhong Xin Tong as He Sang (Wu Geng’s love)
he sang

Chen Shu as Nu Wa
Nu Wu

Li Yi Tong as Hu Xian’er
hu xianer

Xu Kai as Yang Jian (Jiang Ziya’s right hand man)
Yang Jian
Yang Jian

Trailer

Zhao Ge is the name of a ancient capital of the Shang dynasty, this is a 50-episodes historical Chinese television series about the reign of King Wu (Zhang Zhe Han) & King Zhou (Bao Jian Feng) during the ending period of the Shang dynasty, the second dynasty of China, which was than conquered by King Wu (Zhang Zhe Han) of the Zhou dynasty. This is another similar story to the Investiture of the Gods telling the story of Su Daji a fox spirit sent by Nuwa and King Zhou of Shang.

Zhang Zhe Han is currently filming new palace series, Legend of Yunxi 2017. Zhaoge begin filming on September 13, 2016 and is expected to broadcast in 2018 on Mango TV. Follow us for new updates and info.

Premiere Date: 2018