zhaoge

Zhao Ge (2017) | First trailer

Zhao Ge (2017)

Chinese Title: Zhao Ge / 朝歌
Director:
Genre: Historical / Novel
Episodes: 50
Country: Mainland China
Language: Mandarin

Cast
Zhang Zhe Han (张哲瀚) as Ji Fa (King Wu of Zhou)
Jeff Bao Jian Feng (保剑锋) as Di Xin
Wu Jin Yan (吴谨言) as Daji
Li Yi Tong (李一桐) as Hu Xian’er
Wu Jia Yi (吴佳怡) as Yi Jiang (Ji Fa’s first wife)
Du Tian Hao (杜天皓) as Ji Kao (eldest son of Xi Qi Ji Chang)
Gillian Chung Zhong Xin Tong (钟欣潼) as He Sang
Chen Shu (陈数) as Nu Wa
Mi Re (米热) as Wu Geng (son of emperor Di Xin)
He Feng Tian (何奉天) as Shen Gong Bao
Lin You Wei (林佑威) as Jiang Shang (military adviser)
Liu Min (刘敏) as Chao Xi
Jiang Yi Yi (蒋依依) as Ling Er
Puff Guo Xue Fu (郭雪芙) as Yan Jiu
Hai Lu (海陆) as Yun Jin
Calving Zheng Guo Lin (郑国霖) as Ji Chang
Anson Shi Yue An Xin (石悦安鑫) as Nazha
Wang Mao Lei (王茂蕾) as Li Jing
Bai Yu (白宇) as Xu Jiao Shou
Lian Shu Mei (练束梅) as Huang Ruo Yan
Xu Kai (许凯) as Yang Jian
Ma Si Chun (马思纯)
Sun Shao Long (孙绍龙) as tǔ xíng sūn

Zhang Zhe Han as Ji Fa (King Wu of Zhou, Ji Kao’s brother, king of Westeren Zhou Dynasty)
Ji Fa
Ji Fa

Jeff Bao Jian Feng as Di Xin/King Zhou (last emperor of Shang dynasty)
di xin

Wu Jin Yan as Daji
daji
Daji
su daji

Mi Re as Wu Geng (son of emperor Di Xin)
wu geng

Gillian Chung Zhong Xin Tong as He Sang
he sang

Chen Shu as Nu Wa
Nu Wu

Li Yi Tong as Hu Xian’er
hu xianer

Teaser/Trailer

Zhao Ge, a ancient capital of the Shang dynasty is a 50-episodes historical Chinese drama about the reign of King Wu (Zhang Zhe Han) & King Zhou (Bao Jian Feng) during the ending period of the Shang dynasty, the second dynasty of China, which was than conquered by King Wu (Zhang Zhe Han) of the Zhou dynasty. This is another similar story to the Investiture of the Gods telling the story of Su Daji a fox spirit sent by Nuwa and King Zhou of Shang.

Filming begins on September 13, 2016 and is expected to broadcast in November 2017 on Mango TV. Follow us on twitter for new updates and info.

Broadcast Date: November 2017