untouchablelovers

Untouchable Lovers (2017)

Untouchable Lovers (2017)
English subtitles: Yes

Untouchable Lovers

Chinese Title: Feng Qiu Huang / 凤囚凰
Vietnamese Title: Phượng Tù Hoàng
Genre:
Director: Li Hui Zhu
Episodes: 40
Country: China
Languange: Mandarin

Cast
Guan Xiao Tong (关晓彤) as Liu Chu Yu
Song Wei Long (宋威龙) as Rong Zhi (male concubine ‘mianshou’)
Hong Yao (洪尧) as Huan Yuan
Zhang Xin Yu (张馨予) as Wang Yizhi
Liu Ze Qun (刘泽群) as Tian Rujing
Zhang Yi Jie (张逸杰) as Liu Ziye (emperor, Chu Yu’s young brother)
Li Zong Lin (李宗霖) as Hua Cuo
Jin Hao Chen (金澔辰) as Mo Xiang
Shi Yue An Xin (石悦安鑫) as Bai Li Liu Sang
Zhang Chao Ren (张超人) as Yue Jie Fei
Lu Zhuo (卢卓) as Liu Se
Li Qian Tian (利晴天) as Xiao Bie
He Feng Tian (何奉天) as Tianji Gezhu
Bai Lu (白鹿) as Huo Xuan
Li Chun Ai (李春嫒) as Hong Xiu
Zhu Jian (朱戬) as He Ji
Yang Ming Na (杨明娜) as Wang Xian Yuan

Guan Xiao Tong as Liu Chu Yu (Princess Shanyin)
Chu Yu

Song Wei Long as Rong Zhi (male concubine ‘mianshou’)
Rong Zhi

Viann Zhang Xin Yu as Wang Yizhi
Wang Yizhi

Bai Lu as Huo Xuan
Huo Xuan

Li Chun Ai as Hong Xiu
Hong Xiu

Huo Xuan
Huo Xuan
Huo Xuan

Teaser/Trailer

Untouchable Lovers is adapted from the novel Feng Qiu Huang (凤囚凰) (meaning Phoenix Imprisoning Phoenix or A Tale of Two Phoenixes) by Tian Yi You Feng (天衣有风) by Yu Zheng production. The story is about a girl name Chu Yu who transmigrated to the Liu Song Dynasty as Princess Shanyin. Princess Shanyin says to her younger brother Liu Ziye, ‘Although we are of different sexes, we are the children of the same father. Why can you have so many female concubines, while I must be only with my husband? This is so unfair!” Liu Ziye thought it made sense so he granted his sister 30 male concubine ‘mianshou’. – credits; http://xia0yuer.tumblr.com/post/25177550914/an-introduction-to-feng-qiu-huang-and-scene#axzz4hPUZimR9

Chu Yu awoke in the princess’s body and realized that she had obtained a male harem of three thousand; should she take just one to drink, or keep all of them?

Untouchable Lovers began filming in January 2017 and is set to release in 2018 no confirm date yet, follow us for new updates!

Broadcast Time: 2018