untouchable lovers

Untouchable Lovers (2017) | January 2018 Premiere

Untouchable Lovers (2017)
English subtitles: Yes

Untouchable Lovers

Chinese Title: Feng Qiu Huang / 凤囚凰
Vietnamese Title: Phượng Tù Hoàng
Genre: Romance Novel
Director: Li Hui Zhu
Episodes: 40
Country: China
Languange: Mandarin

Cast
Guan Xiao Tong (关晓彤) as Liu Chu Yu
Song Wei Long (宋威龙) as Rong Zhi
Bai Lu (白鹿) as Huan Yuan/Le Yun
Viann Zhang Xin Yu (张馨予) as Wang Yizhi
Sun Yi Fan (孙亦凡) as Pei Shu
Liu Ze Qun (刘泽群) as Tian Rujing
Wu Jin Yan (吴谨言) as Feng Ting
Zhang Yi Jie (张逸杰) as Liu Ziye (emperor, Liu Chu Yu’s young brother)
Li Zong Lin (李宗霖) as Hua Cuo (swordsman)
Merxat Mi Re (米热) as Ta Ba Yun
Zhao Lu Si (赵露思) as Ma Xue Yun
Jin Hao Chen (金澔辰) as Mo Xiang
Hong Yao (洪尧) as Huan Yuan
Shi Yue An Xin (石悦安鑫) as Bai Li Liu Sang
Xu Kai (许凯) as Chen Yu
Zhang Chao Ren (张超人) as Yue Jie Fei (princess Shanyin bodyguard)
Gao Yu Er (高雨儿) as Fen Dai (Liu Chuyu’s maid)
Lu Zhuo (卢卓) as Liu Se
Li Qian Tian (利晴天) as Xiao Bie
He Feng Tian (何奉天) as Tianji Gezhu
Li Chun Ai (李春嫒) as Hong Xiu
Wu Jia Yi (吴佳怡) as Qingyue
Zhu Jian (朱戬) as He Ji
Yang Ming Na (杨明娜) as Wang Xian Yuan

Guan Xiao Tong as Liu Chu Yu/Zhu Que (Princess Shanyin)
Chu Yu

Song Wei Long as Rong Zhi (male concubine ‘mianshou’)
Rong Zhi

Viann Zhang Xin Yu as Wang Yizhi (son of Langya Wang)
Wang Yizhi

Sun Yi Fan as Pei Shu
Pei shu

Bai Lu as Huo Xuan (general)/Le Yun (concubine)
Huo Xuan

Li Chun Ai as Hong Xiu
Hong Xiu

Zhao Lu Si as Ma Xue Yun
ma xue yun

Li Zong Lin as Hua Cuo (swordsman)
master swordsman

Wu Jin Yan as Feng Ting (empress of Northern Wei)
Feng Ting

Zhang Yi Jie as Liu Ziye (emperor, Liu Chu Yu’s younger brother)
liu ziye

Hong Yao as Huan Yuan
huan yuan

Trailer

Feng Qiu Huang – Bai Lu

Jiang Nan hen – Lu Hu

To: Global Asian Drama Fans, Please help request this title license for English sub on Viki, click https://vikiinc.wufoo.com/forms/z1ovcsxe011lqq2/. It will soon be available in English subtitle at Viki. Join Viki ads free, free trial, Viki Pass – Viki.com

Untouchable Lovers is adapted from the novel Feng Qiu Huang (凤囚凰) (meaning Phoenix Imprisoning Phoenix or A Tale of Two Phoenixes) by Tian Yi You Feng (天衣有风) by Yu Zheng production. The story is about a girl name Chu Yu who transmigrated to the Liu Song Dynasty as Princess Shanyin. Princess Shanyin says to her younger brother Liu Ziye, ‘Although we are of different sexes, we are the children of the same father. Why can you have so many female concubines, while I must be only with my husband? This is so unfair!” Liu Ziye thought it made sense so he granted his sister 30 male concubine ‘mianshou’. – credits; http://xia0yuer.tumblr.com/post/25177550914/an-introduction-to-feng-qiu-huang-and-scene#axzz4hPUZimR9

Since the 2018 starting release of Untouchable Lovers reached up to 110 million views.

Chu Yu awoke in the princess’s body and realized that she had obtained a male harem of three thousand; should she take just one to drink, or keep all of them?

In media news, Guan Xiao Tong is officially declared Luhan’s (Fighter of the Destiny) girlfriend.

Untouchable Lovers began filming in January 2017 and is set to premiere on January 14, 2018 on Hunan TV, follow us for new updates!

Premiere Time: January 14, 2018

Original Soundtrack
1. Feng Qiu Huang (凤囚凰) – Artist: Bai Lu (白鹿)

USA
Singapore

2. Jiang Nan hen (江南恨) – Artist: Lu Hu (陆虎)
mp3 source; http://www.170mv.com/song/89438.html