Tribes and Empires Storm of Prophecy

Tribes and Empires Storm of Prophecy (2017)

Tribes and Empires Storm of Prophecy (2017)
English subtitles: Yes

Chinese Title: Haishang Mu Yun Ji / 九州·海上牧云记
Vietnamese Title: Cửu Châu Hải Thượng Mục Vân Ký
Director: Cao Dun
Genre: Ancient Myth
No. of Episodes: 75
Country: Mainland China
Language: Mandarin

Cast
Huang Xuan (黄轩) as Muyun Sheng
Shawn Dou Xiao (窦骁) as Muru Hanjiang
Shi Yun Peng (石云鹏) as young Muru Hanjiang
Zhou Yi Wei (周一围) as Shuo Feng Heye
(Lulu) Xu Lu (徐璐) as Su Yuning
Li Kai Xin (李凯馨) as young Su Yu Ning
(Janice) Wen Yong Shan (文咏珊) as Pan Xi
Karlina Zhang Jianing (张佳宁) as Muyun Yanshuang
Wan Qian (万茜) as Nanku Yueli
Han Qing Zi (阚清子) as Ji Gongzhu
Li Zifeng (李子峰) as Muyun Han
Oscar Sun Jian (孙坚) as Muyun Lu
Pengguan Ying (彭冠英) as Muyun Hege
Yu Hao Ming (俞灏明) as Gu Song Tuo
Lu Fang Sheng (芦芳生) as Muyun Qin
Wang Qian Yuan (王千源) as Muyun Luan
Wang Si Si (王思思) as Helan Tie Duo
Re Yi Zha (热依扎) as Jin Zhu Hai
Li Xin Ai (李心艾) as Heshu Hong Ling
Edward Zhang (张晓晨) as Muyun De
Janine Chang (张钧甯) as Yin Rong
Jiang Qin Qin (蒋勤勤) as Nanku Mingyi
Caowei Yu (曹卫宇) as Muru Shuo
Li Nian (李念) as Long Ge Dan Zhu (mother of Shuo Feng He Ye)
Du Yu Ming (杜玉明) as Long Jin Huan
Zhang Yao (张瑶) as Muru Ping (wife of Muyun Luan)
Qu Gao Wei (曲高位) as Muru Han Shan (oldest son of Muru)
Zhang Yan Yan (张琰琰) as Su Ma Ma (mother of Su Yuning)
He Du Juan (何杜娟) as Lan Yu Er (Muyun Sheng’s maid)
Yano Koji (矢野浩二) as Nan Ku Qi (Nan Ku Huang Hou brother)
Chen Bing Qiang (陈炳强) as Shuo Feng Su He (shaman)
Jiang Yi (蒋毅) as Shuo Feng Da
Gao Ye (高叶) as Su Qin Zi Yan
Du Yuming (杜玉明) as Long Jin Huan
Huo Zheng Yan (霍政谚) as Xue Lang Wang
Gu Xuan (顾璇) as Qian Hong

Huang Xuan (黄轩) as Muyun Sheng (6th prince, son of Muyun Qin, half-human/spirit)
Mu Yun Sheng

Shawn Dou as Muru Hanjiang (general, Muru Shi’s third son)
Mu Ru Han Jiang

Xu Lu as Su Yuning (Muyun Sheng future queen, likes Muru Hanjiang)
Su Yuning
* WoW… elaborate gown, its just so stunning this is what’s make this drama a must see!
Su Yuning

Janice Wen as Pan Xi (a spirit)
Pan Xi

Janine Chang as Yin Rong (mother of Muyun Sheng, spirit)
Yin Rong

Sun Jian as Muyun Lu (second prince, likes Su Yuning)
Mu Yun Lu

Edward Zhang as Muyun De (Muyun Luan’s son)
Mu Yun De

Lu Fang Sheng as Muyun Qin (king, likes Yin Rong)
Mu Yun Qin

Wang Qian Yuan as Muyun Luan (Muyun Qin’s brother)
Mu Yun Luan

He Du Juan as Lan Yu Er (Muyun Sheng’s maid)
Lan Yu Er

Zhang Jianing as Muyun Yanshuang (princess, daughter of Jing Wang, likes Muyun Han)
Muyun Yan Shuang

Re Yi Zha as Jin Zhu Hai (Shuofeng Heye’s wife)
Jin Zhu Hai

Li Zifeng as Muyun Han (eldest prince, disciple of Muru Shuo)
Mu Yun Hun

Wan Qian as Nanku Yueli (Nanku Mingyi’s niece)
Nan Ku Yue Li

Pengguan Ying as Muyun Hege (Third Prince, son of Nanku Mingyi)
Muyun Hege

Zhou Yi Wei as Shuofeng Heye
Shuo Feng He Ye

Jiang Yi as Shuo Feng Da (father of Shuofeng Heye)
Shuo Feng Da

Li Nian as Long Ge Dan Zhu (mother of Shuofeng Heye)
long ge dan zhu

Li Xin Ai as Heshu Hong Ling
Heshu Hong Ling

Chen Bing Qiang as Shuofeng Su He (shaman)
Shuo Feng Su He

Jiang Qin Qin as Nanku Mingyi (queen, Muyun Qin wife)
Nan Ku Ming Yi

Wang Si Si as Helan Tie Duo (loves Shuofeng Heye)
Helan Tie Duo

Gao Ye as Su Qin Zi Yan
Su Qin Zi Yan

Yu Hao Ming as Gu Song Tuo
gu song tuo

Han Qing Zi as Ji Gongzhu
Ji Gongzhu

Trailer

Watch
English – DramaFever
Trailer – https://youtu.be/EsLPsaXPPY0
Japanese sub trailer

Tribes and Empires Storm of Prophecy is adapted from the novel of the same name, Jiuzhou Hai Shang Mu Yun Ji 九州·海上牧云记 by Jin He Zai (今何在).

Muyun Sheng (Huang Xuan) was born from a spirit mother and is the unfavoured sixth son of the reigning Emperor Ming of Duan. Discovering an ancient painting by chance, he is captivated by the spirit locked inside (Panxi), and together, they promise to search for the most beautiful places on Earth. Muru Hanjiang (Shawn Dou Xiao) who is a friend of Muyun Sheng, is the son of General Muru Shuo, famous for conquering the Eight Tribes of Han Province.

Many years later, the descendant of the Eight Tribes Shuofeng Heye (Zhou Yi Wei) sows discord between the Muyun and Muru families. Only when the friendship and loyalty between these two families is rebuilt will the Duan Dynasty be safe from invasion by the Eight Tribes. This drama tells of the loyalty, friendship, enmity and romance between the young descendants during the twilight years of the Duan Dynasty. source; wiki.d-addicts.com/

Tribes and Empires Storm of Prophecy is one of my top anticipating must watch dramas series of 2017. It’s memorizing cinematic quality, unnecessary prophecy to some very slow romance puts a lot of detail in a 75-episode storyline. Tribes and Empires Storm of Prophecy wrapped up filming in May 2016, and first premiered on November 21, 2017 online website Youku, Tencent and iQIYI.

Since the broadcast Tribe and Empires have exceeded 4 billions online views. You can watch this with English subtitles on Dramafever.

Premiere: November 21, 2017