tribes-and-empires

Tribes and Empires-Storm of Prophecy (2017) | Reveals Broadcast Date

Tribes and Empires-Storm of Prophecy (2017)
English subtitles: Yes

Chinese Title: Jiuzhou Haishang Mu Yun Ji / 九州·海上牧云记
Vietnamese Title: Cửu Châu Hải Thượng Mục Vân Ký
Director: Cao Dun
Genre: Ancient Myth
No. of Episodes: 80
Country: Mainland China
Language: Mandarin

Cast
Huang Xuan (黄轩) as Muyun Sheng (6th prince)
(Shawn) Dou Xiao (窦骁) as Muru Hanjiang (general, third son of Muru Shou)
Shi Yun Peng (石云鹏) as young Mu Ru Han Jiang
Zhou Yi Wei (周一围) as Shuo Feng Heye
(Lulu) Xu Lu (徐璐) as Su Yuning (Mu Yun Sheng future queen, likes Mu Ru Han Jiang)
Li Kai Xin (李凯馨) as young Su Yu Ning
(Janice) Wen Yong Shan (文咏珊) as Pan Xi
(Karlina) Zhang Jianing (张佳宁) as Muyun Yan Shuang (princess, daughter of Jing Wang, likes Mu Yun Han)
Wan Qian (万茜) as Nan Ku Yue Li
Han Qing Zi (阚清子) as Ji Gongzhu (princess)
Li Zifeng (李子峰) as Mu Yun Han
(Oscar) Sun Jian (孙坚) as Mu Yun Lu (second prince, likes Su Yuning)
Pengguan Ying (彭冠英) as Muyun Hege
Yu Hao Ming (俞灏明) as Gu Song Ta
Lu Fang Sheng (芦芳生) as Mu Yun Qin
Wang Qian Yuan (王千源) as Mu Yun Luan
Wang Si Si (王思思) as Helan Tie Duo (loves Shuo feng He Ye)
Re Yi Zha (热依扎) as Jin Zhu Hai
Li Xin Ai (李心艾) as Heshu Hong Ling
Edward Zhang (张晓晨) as Mu Yun De
Janine Chang (张钧甯) as Yin Rong (mother of Mu Yun Sheng)
Jiang Qin Qin (蒋勤勤) as Nan Ku Ming Yi
Caowei Yu (曹卫宇) as Mu Ru Shuo
Li Nian (李念) as Long Ge Dan Zhu (mother of Shuo Feng He Ye)
Du Yu Ming (杜玉明) as Long Jin Huan
Zhang Yao (张瑶) as Mu Ru Ping (wife of Mu Yun Luan)
Qu Gao Wei (曲高位) as Mu Ru Han Shan (oldest son of Mu Ru)
Zhang Yan Yan (张琰琰) as Su Ma Ma (mother of Su Yuning)
He Du Juan (何杜娟) as Lan Yu Er (Mu Yun Sheng’s maid)
Yano Koji (矢野浩二) as Nan Ku Qi (Nan Ku Huang Hou brother)
Chen Bing Qiang (陈炳强) as Shuo Feng Su He (shaman)
Jiang Yi (蒋毅) as Shuo Feng Da
Gao Ye (高叶) as Su Qin Zi Yan
Du Yuming (杜玉明) as Long Jin Huan
Huo Zheng Yan (霍政谚) as Xue Lang Wang
Gu Xuan (顾璇) as Qian Hong

Huang Xuan (黄轩) as Mu Yun Sheng (6th prince)
Mu Yun Sheng

Shawn Dou as Mu Ru Han Jiang (general, Mu Ru Shi third son)
Mu Ru Han Jiang

Xu Lu as Su Yuning (Mu Yun Sheng future queen, likes Mu Ru Han Jiang)
Su Yuning
* WoW…… the elaborate gown, its just so stunning this is what’s make this drama a must see!
Su Yuning

Li Kai Xin as young Su Yu Ning
young Su Yu Ning

Janice Wen as Pan Xi
Pan Xi

Janine Chang as Yin Rong (mother of Mu Yun Sheng)
Yin Rong

Sun Jian as Mu Yun Lu (second prince, likes Su Yuning)
Mu Yun Lu

Edward Zhang as Mu Yun De
Mu Yun De

Lu Fang Sheng as Mu Yun Qin
Mu Yun Qin

Wang Qian Yuan as Mu Yun Luan
Mu Yun Luan

Zhang Jianing as Muyun Yan Shuang (princess, daughter of Jing Wang, likes Mu Yun Han)
Muyun Yan Shuang

Re Yi Zha as Jin Zhu Hai
Jin Zhu Hai

Li Zifeng as Mu Yun Han
Mu Yun Hun

Wan Qian as Nan Ku Yue Li
Nan Ku Yue Li

Pengguan Ying as Muyun Hege
Muyun Hege

Zhou Yi Wei as Shuo Feng He Ye
Shuo Feng He Ye

Li Xin Ai as Heshu Hong Ling
Heshu Hong Ling

Heshu Hong Ling & Shuo Feng Su He
Shuo Feng Su He

Chen Bing Qiang as Shuo Feng Su He (shaman)
Shuo Feng Su He

Han Qing Zi as Ji Gongzhu (princess)
Ji Gongzhu

Jiang Qin Qin as Nan Ku Ming Yi
Nan Ku Ming Yi

Wang Si Si as Helan Tie Duo (loves Shuo feng He Ye)
Helan Tie Duo

Gao Ye as Su Qin Zi Yan
Su Qin Zi Yan

Teaser/Trailer

This is adapted from the novel of the same title, Jiuzhou Hai Shang Mu Yun Ji (九州·海上牧云记) by Jin He Zai (今何在). It was also film in many real locations.

Muyun Sheng (Huang Xuan) was born from a spirit mother and is the unfavoured sixth son of the reigning Emperor Ming of Duan. Discovering an ancient painting by chance, he is captivated by the spirit locked inside (Panxi), and together, they promise to search for the most beautiful places on Earth. Muru Hanjiang (Shawn Dou Xiao) who is a friend of Muyun Sheng, is the son of General Muru Shuo, famous for conquering the Eight Tribes of Han Province.

Many years later, the descendant of the Eight Tribes Shuofeng Heye (Zhou Yi Wei) sows discord between the Muyun and Muru families. Only when the friendship and loyalty between these two families is rebuilt will the Duan Dynasty be safe from invasion by the Eight Tribes. This drama tells of the loyalty, friendship, enmity and romance between the young descendants during the twilight years of the Duan Dynasty. source; wiki.d-addicts.com/

This new televison series is one of my top anticipating must watch dramas of 2017. Oh, please just hopes that this series can get a broadcast date ASAP, with so many other tv series that has been completed and still has not been able to broadcast, I don’t want to wait till the end of the year. I think this drama is very intricate that it is film in real locations and puts a lot of detail in a 80-episode storyline. Tribes and Empires Storm of Prophecy wrapped up filming in May 2016, and reported in media that is set to broadcast on September 25, 2017 on Hunan TV, no official confirm date yet. Follow us for new updates and download info!

Release Date: September 25, 2017 Hunan TV