The War Records of Deification

The War Records of Deification (2018)

The War Records of Deification (2018)

Chinese Title: Feng shen zhan ji 封神战纪
Director: Xue Wenhua 薛文华
Genre: Mythlogy Novel
Country: Mainland China
Language: Mandarin

Cast
Ian Yi Bai Chen (易柏辰) as Jiang Shang(Jiang Ziya)/Lu Wang
Zhang Zi Xuan (张子璇) as Daji
Han Ben Ben (阚犇犇) as Si Buxiang
Yu Yi Jie (虞祎杰) as Shen Gongbao
Chu Qian (褚前) as Boyi Kao
Li Rui Chao (李瑞超) as Yuanshi Tianzun
Chen Hao Ming (陈昊明) as Wang Guiren
Zhou Yao (周耀) as Di Xin

Ian Yi Bai Chen as Jiang Shang/Lu Wang
Jiang Shang

Zhang Zi Xuan as Daji
daji

Han Ben Ben as Si Buxiang
si buxian

Yu Yi Jie as Shen Gongbao (disciple of Yuanshi Tianzun, Jiang Ziya’s junior apprentice)
shen gongbao

Chu Qian as Boyi Kao (Ji Chang’s eldest son)
bo yi kao

Li Rui Chao as Yuanshi Tianzun
yuanshi tianzun

Chen Hao Ming as Wang Guiren
wang guiren

Zhou Yao as Di Xin (last emperor of the Shang Dynasty)
di xin

The War Records of Deification is a film adaptation based on the famous Chinese mythology novel story written by Bo Yi 博易. Also known as The Investiture of the Gods, written in the 16 century and consisting of 100 chapters it combines elements of history, folklore, mythology, legends and fantasy. The story takes place during the ancient Shang dynasty similar to Zhao Ge 2018, tells the story of the Shennong descendants. This began filming on September 17, 2017 and has a premiere date in 2018, follow us for new updates.