Rise of Phoenixes

The Rise of Phoenixes (2018) First Teaser

The Rise of Phoenixes (2018)

Rise of Phoenixes

Chinese Title: Huang Quan – Yi Tian Xia / 凰权·弈天下
Genre: Historical Novel
Director: Shen Yan (沈严), Liu Hai Bo (刘海波)
Episodes: 70
Country: Mainland China
Languange: Mandarin

Cast
Chen Kun (陈坤) as Ningyi
Ni Ni (倪妮) as Feng Zhiwei
Edward Zhang Xiao Chen (张晓晨) as He Lian Zheng
Angel Wang Ou (王鸥) as Hua Qiong
Zhao Li Xin (赵立新) as Xin Ziyan
Ni Da Hong (倪大红) as Tian Shengdi
Yuan Hong (袁弘) as Jin Si Yu
Edward Zhang Xiao Chen (张晓晨) as He Lian Zheng
Bai Jing Ting (白敬亭) as Gu Nan Yi (son of Gu Yan)
Liu Ming Tao (刘敏涛) as Qiu Ming Ying
Hu Ke (胡可) as Da Hua
Hai Yitian (海一天) as Taizi
Yu Ming Jia (于明加) as Chang Gui Fei (Ning Yi’s foster mother)
Yin Zhu Sheng (尹铸胜)
Li Jing Jing (李菁菁) as Liu Mudan (Xin Ziyan’s wife)
Jolie Zhu Rui (朱锐) as Qing Fei (Tiansheng’s kingdom princess)
Xu Hao (徐好) as Shao Ning (princess)
Harrison He Lei (赫雷) as Ning Cheng (Ningyi’s bodyguard)
Wang Ce (王策) as Gu Yan (Gu Nanyi’s biological father)
Hou Yan Song (侯岩松) as Zhao Yuan
Liu Yun (刘芸)
Xu Jian (徐剑) as Yan Huaishi (Hua Qiong’s husband, leader of Yan clan)
Wang Ou Lei (王欧蕾) as Wangshi
Qu Gao Wei (曲高位) as Ning Qi (seventh prince of Tiansheng Kingdom)
Shi An (是安) as Ning Sheng
Li Tian Nuo (李添诺) as Ning Yan (fifth prince of Tiansheng Kingdom)
Wang Kai Yi (王凯熠) as Ning Ji (tenth prince of Tiansheng Kingdom)
Xiu Qing (修庆) as Zong Chen
Yin Zhu Sheng (尹铸胜)
Mao Yi (毛毅) as Yao Yangyu

Chen Kun as Ningyi (sixth prince of Tiansheng Kingdom, King of Chu)
ningyi
ningyi
Ningyu
ningyi

Ni Ni as Feng Zhiwei (general, daughter of Qiu Family, royal descendant of Da Cheng Dynasty)
fengzhiwei
fengzhiwei

Zhao Li Xin as Xin Ziyan (Head of Qingming Academy, trusted friend of Ningyi)
Xin Zi Yan

Ni Da Hong as Tian Shengdi (Emperor of Tiansheng Kingdom, Ningyi’s father)
Tian Shengdi

Edward Zhang Xiao Chen as Helian Zheng (nomadic tribe, loves Feng Zhiwei)
He Lian Zheng

Angel Wang Ou as Hua Qiong (general of Tian Sheng Kingdom, Yan Huaishi’s wife)
Hua Qiong

Yuan Hong as Jin Siyu (Third prince of Da Yue kingdom)
Jin Si Yu

Bai Jing Ting as Gu Nanyi (leader of the Bloody Pagoda, Feng Zhiwei’s bodyguard)
Gu nanyi

Shi An as Ning Sheng (Second prince of Tiansheng Kingdom)
ning sheng

Trailer

The Rise of the Phoenixes is adapted from the historical novel Huang Quan (凰权) written by Tianxia Guiyuan (天下归元). Like any historical drama, this drama will focus on power for the throne of the Tiansheng Kingdom, there will be vengeance, romance, & deceit. Feng Zhiwei is the unfavoured illegitimate daughter of the Qiu Family, who is then banished from the clan after being falsely accused of a crime. Zhiwei cross dresses as a man to attend the prestigious Qingming Academy, and stuns the world with her talent and knowledge.

She remains loyal and honest to the reigning Emperor during the princes’ fight for the throne, yet soon finds out she is the only surviving royalty of a fallen kingdom. Manipulated into thinking that the current dynasty was built upon the corpses of her loved ones, Zhiwei ultimately decides to take revenge against her enemies, including her lover Ning Yi. credit; mydramalist.com

In media news, on March 7, 2017 the leading female actress has been confirmed to be Ni Ni, this is also Ni Ni first television role, and male lead is Chen Kun as Ning Yi. On April 27, the production team has announced more than 20 of other leading cast. Filming began on May 27, 2017 and will take 7 months to complete, it is set to release for 2018, follow us for new updates, more info coming!

Release Date: 2018

Japan Candy Box - The Sweetest Monthly Japanese Candy Subscription Box