Rise of Phoenixes

The Rise of Phoenixes (2017) | additional casting revealed

The Rise of Phoenixes (2017)

Rise of Phoenixes

Chinese Title: Huang Quan Yi Tian Xia / 凰权·弈天下
Genre: Historical Novel
Director: Shen Yan (沈严), Liu Hai Bo (刘海波)
Episodes: 70
Country: Mainland China
Languange: Mandarin

Cast
Chen Kun (陈坤) as Ningyi
Ni Ni (倪妮) as Feng Zhiwei
Edward Zhang Xiao Chen (张晓晨) as He Lian Zheng
Angel Wang Ou (王鸥) as Hua Qiong
Zhao Li Xin (赵立新) as Xin Zi Yan
Ni Da Hong (倪大红) as Tian Shengdi (Sheng Emperor, Ningyi’s father)
Yuan Hong (袁弘) as Jin Si Yu
Bai Jing Ting (白敬亭) as Gu Nan Yi
Liu Ming Tao (刘敏涛) as Qiu Ming Ying
Hu Ke (胡可)
Hai Yitian (海一天) as Taizi
Yu Ming Jia (于明加) as Chang Gui Fei
Yin Zhu Sheng (尹铸胜)
Li Jing Jing (李菁菁)
Jolie Zhu Rui 朱锐 as Qing Fei
Xu Hao (徐好)
He Lei (赫雷) as Ning Cheng
Wang Ce (王策)
Hou Yan Song (侯岩松)
Liu Yun (刘芸)
Xu Jian (徐剑)
Wang Ou Lei (王欧蕾)
Qu Gao Wei (曲高位)
Shi An (是安)
Li Tian Nuo (李添诺)
Wang Kai Yi (王凯熠)
Xiu Qing (修庆) as Zong Chen
Yin Zhu Sheng (尹铸胜)

ningyi

Chen Kun as Ningyi (sixth princes of Tian Sheng Dynasty, King of Chu)
Ningyu
Ningyi

Ni Ni as Feng Zhiwei (royal descendant of Da Cheng Dynasty)
The Rise of Phoenixes

Zhao Li Xin as Xin Ziyan
Xin Zi Yan

Ni Da Hong as Tian Shengdi (Sheng Emperor, Ningyi’s father)
Tian Shengdi

Edward Zhang Xiao Chen as He Lianzheng (nomadic tribe, loves Feng Zhiwei)
He Lian Zheng

Angel Wang Ou as Hua Qiong (general of Tian Sheng Dynasty, Yan Huaishi’s wife)
Hua Qiong

Yuan Hong as Jin Siyu (Third prince of Da Yue kingdom)
Jin Si Yu

Teaser/Trailer

The Rise of the Phoenixes is adapted from the historical novel Huang Quan (凰权) written by Tianxia Guiyuan (天下归元). In media news, on March 7, 2017 the leading female actress has been confirmed to be Ni Ni, and male lead is Chen Kun as Ning Yi. On April 27, the production team has announced more than 20 of other leading cast. Filming to start in May 2017, follow us on Twitter for new updates, more info coming!

Release Date: 2018