the-gods

The Gods (2016) | New Trailer

The Gods (2016)

Chinese Title: Feng Shen (封神)
Genre: Myth
Episodes: 65
Country: China
Language: Mandarin

Cast
Luo Jin (罗晋) as Yang Jian (Er Lang Shen, third truth-seeing eye, nephew of the Jade Emperor)
Claudia Wang (王丽坤) as Su Daji (fox spirit)
Sophia Hu Jing (胡静) as Jiang Huang Hou (king Zhou’s wife)
Collin Chou (邹兆龙) as Zhou Wang/Di Xin (King Zhou)
Jaco Zhang (张博) as Zhou Wu Wang/Ji Fa (Ji Chang’s son)
Yu He Wei (于和伟) as Jiang Ziya
Hai Yi Tian (海一天) as Shen Gong Bao
Deng Lun (邓伦) as Hu Yao
Bai Shan (白珊) as Su Fu Ren (Su Daji’s mother)
Sun Bo Hao (孙博豪) as Yin Jiao (prince, oldest son of King Zhou)
He Du Juan (何杜娟) as Xiao’E (likes Yang Jian)

Claudia Wang as Su Daji (fox spirit)
Su Daji

Luo Jin as Yang Jian (Er Lang Shen, third truth-seeing eye, nephew of the Jade Emperor)
Yang Jian

Yu He Wei as Jiang Ziya
Jiang Ziya

Sophia Hu Jing as Jiang Huang Hou (king Zhou’s wife)
Jiang huang hou

Bai Shan as Su Fu Ren (Su Daji’s mother)
Su Fu Ren

Teaser/Trailer

The Gods (2016) tells the story about Yang Jian (Luo Jin) and how he becomes the God Er Lang Shen along with Su Daji (Claudia Wang) and her final redemption between good and evil. The Gods is set to release in 2017 no official confirm date yet, more info coming.

Release Date: 2018

GameStop, Inc.