taoism grandmaster

The Taoism Grandmaster 2017 | First Trailer Release

The Taoism Grandmaster (2017)

Chinese Title: Xuan Men Dashi / 玄门大师
Genre: Fantasy
Director: Liang Shengquan / Huang Junwen
Episodes: 50
Country: Mainland China
Languange: Mandarin

Original Soundtrack
1. Zi Cheng Yipai (自成一派) – Artist:

Cast
Wang Zi Chen (王子辰) as Lian Zhang Feng
Guo Jin (郭劲) as Han Shang
Zhang Ze (张泽) as Han Gong
Li Xin Zhe (李昕哲) as Han Yu
Xu Han (褚翰) as Wang Wei
Li Dai Kun (李岱昆) as Xiao Qian Qiu
Li Ji (李季) as You Bu Fan
Liu Ze Wen (柳泽文) as Ju Xiong
Wu Yu Tong (吴雨桐) as Long Yan Er (Qingyi Jianke’s apprentice, likes Ju Xiong)
Yang Xuan Yi (杨玄一) as Mei Kong Yun (one of the immortal Taoist master)
Hei Zi (黑子) as Lang Da Di
Wu Yong Wei (伍咏薇) as Lang Tai Hou (empress of the wolf clan, Tie Lang’s mother)
Pan Shuang Shuang (潘霜霜) as Bai Qian Ji
Gong Si Le (龚思乐) as Feng Wu Xing
Huang Zi Xi (黄梓熙) as Xiao Wu Sheng
Zhong Jiu Fu (钟久夫) as Huo Wu Yin
Zhou Ji Wei (周纪伟) as Ren Wu Feng
Xu Hao (徐好) as Zi Liuli (fox demon)
Thomas Tong Meng Shi (佟梦实) as Zhang Ling (Zhang DaShun & Leng Cui Zhi’s son)
Wang Xiu Zhu (王秀竹) as Huang Feifei
Pei Zi Tian (裴子添) as Tie Lang (leader of the wolf, leader of the demon world, loves Huang Feifei)
Zhao Yue (赵越) as Kunlun
Wang You Shuo (王佑硕) as Yun Qi
Zhang Ya Zhuo (张雅卓) as Jiu Wei Hu/Xiaoyu
Chen Bao Ping (沈保平) as Tai Xue Boshi
Xu Bai Wen (徐柏文)

Taoism grandmaster

Guo Jin as Han Shang
Han Shang

Zhang Ze as Han Gong
Han Gong

Li Xin Zhe as Han Yu
Han Yu

Xu Han as Wang Wei
Wang Wei

Li Dai Kun as Xiao Qian Qiu
Xiao Qian Qiu

Li Ji as You Bu Fan
You Bu Fan

Gong Si Le as Feng Wu Xing
Feng Wu Xing

Huang Zi Xi as Xiao Wu Sheng
Xiao Wu Sheng

Zhou Ji Wei as Ren Wu Feng
Ren Wu Feng

Liu Ze Wen as Ju Xiong
Ju Xiong

Wu Yu Tong as Long Yan Er (Qingyi Jianke’s apprentice, likes Ju Xiong)
Long Yan Er

Yang Xuan Yi as Mei Kong Yun (one of the immortal Taoist master)
Mei Kong Yun

Hei Zi as Lang Da Di
Lang Da Di

Wu Yong Wei as Lang Tai Hou (empress of the wolf clan, Tie Lang’s mother)
Lang Tai Hou

Pan Shuang Shuang as Bai Qian Ji
Bai Qian Ji

Tong Meng Shi as Zhang Ling (Zhang DaShun & Leng Cui Zhi’s son)
Zhang Ling

Zhong Jiu Fu as Huo Wu Yin
Huo Wu Yin

Wang Xiu Zhu as Huang Feifei
Huang Feifei
Huang Feifei’s weapon
weapon

Tim Pei Zi Tian as Tie Lang (leader of the wolf, leader of the demon world, loves Huang Feifei)
Tie Lang
Tie Lang

Tie Lang’s weapon
Tie Lang

Zhao Yue as Kunlun
Kunlun
Kunlun

Xu Hao as Zi Liuli (fox demon)
Zi Liuli

Wang You Shuo as Yun Qi
 Yun Qi

Zhang Ya Zhuo as Xiaoyu
Xiaoyu
Xiaoyu

God of War Yang Jian’s weapon
yang jian

Lian Cheng Feng’s weapon
Lian Cheng Feng

Shen Huo Laozu’s weapon
laozu

Tian Jiang’s Weapon
tian jiang

Demon weapon
yaobingweapon

Trailer

The Taoism Grandmaster begin filming in July 19, 2016 and will cast a total of 29 new actors and actresses. 3000 Years ago, the god of war, Erlang Shen Yang Jian predicted the day of human world catastrophe and only the One Holy Taoist Master can save the world. The immortal Taoist leaders gathered a team of gifted individuals in search for the sacred shield. The Taoism Grandmaster completed filming and expected to broadcast in 2018, no official confirm date yet. Follow us for new updates, more info coming!

Broadcast Date: 2018