queen dugu

Queen Dugu (2017)

Queen Dugu (2017)

Chinese Title: Empress Dugu (Dugu Huang Hou), 独孤皇后
Vietnamese Title: Độc Cô Hoàng Hậu
Director: Zhang Xiaozheng (张孝正)
Genre: Historical
No of Episodes: 50
Country: China
Language: Mandarin

Cast
Joe Chen Qiao En (陈乔恩) as Dugu Jialuo (empress of Sui dynasty, wife of emperor Wen)
Chen Xiao (陈晓) as Yang Jian (founding Emperor Wen of Sui dynasty)
Qi Ji (戚迹) as Yuwen Yong (Emperor Wu of Northern Zhou)
Hai Lu (海陆) as A Shi’nà (Queen of Northern Zhou)
Linda Zhao Shu Ting (赵姝婷)
Ying Zi (瑛子) as Yuchi Rong
He Chu Qing (贺楚清) as Yuchi WenJi

Joe Chen Qiao En as Dugu Jialuo (empress of Sui dynasty, wife of emperor Wen)
dugu jialuo
Dugu Qieluo

Chen Xiao as Yang Jian (founding Emperor Wen of Sui dynasty)
Yang Jian
Yang Jian

Dugu Qieluo
dugu
dugu

Empress Dugu (Dugu Huanghou) tells the life story of the historical royal couple Empress Dugu Jialuo (Joe Chen Qiao En) who helps Yang Jian (Chen Xiao), in bringing up the Sui Dynasty. This is Joe Chen Qian En first palace drama.

Empress Dugu began filming in March 2017 and has recently completed filming it is set to broadcast in 2018. Follow us for new updates, more info coming!

Broadcast Date: 2018