legendary siblings 1999

The Legendary Siblings (1999)

The Legendary Siblings (1999)

Chinese Title: Juedai Shuangjiao / 絕代雙驕
Thai Title: เดชเซียวฮื่อยี้
Vietnamese Title: Tuyet Dai Song Kieu
Genre: Novel
Director: Li Guoli
Episodes: 40
Language: Mandarin
Country: China

Cast
Alec Su (苏有朋) as Hua Wuque (son of Hua Yuenu & Jiang Feng, likes Tie Xin Lan)
Jimmy Lin Zhi Ying (林志颖) as Jiang Xiaoyu/Xiao Yu’er (son of Hua Yuenu
& Jiang Feng, likes Tie Xin Lan)
Vivian Chen De Rong (陈德容) as Tie Xin Lan
Li Qi Hong (李绮红) as Zhang Jing (likes Xiao Yu’er)
Kevin Zheng Jia Ying (郑嘉颖) as Jiang Yu Lang (son of Jiang Bie He)
Wang Dao (王道) as Jiang Qin/Jiang Bie He
Yu Li (于莉) as Yao Yue (first mistress of Yihua Palace)
Hou Bing Ying (侯炳莹) as Mu Rong Jiu
Lin Rui Yang (林瑞阳) as Yan Nan Tian
Zhang Rui Zhu (张瑞竹) as Lian Xing

Kuaile zhi shang – Jimmy Lin

Zhi yao wei ni huo yi tian – Nicholas Tse

Watch
Thai – https://youtu.be/89BlLO0CLkI

The Legendary Siblings is a Taiwanese televisions series adapted from Juedai Shuangjiao, meaning Two Peerless Heroes, is a wuxia novel by Gu Long. The story is about a pair of twin brothers who were separated from each other at birth and raised under different circumstances. The twins first see each other as enemies but gradually become friends and eventually acknowledge each other as brothers.

* The Legendary Siblings (1999) (DVD), Mandarin & Cantonese, $15.99 – $39.99, Ebay
* Tuyet Dai Song Kieu 1999 (DVD), Vietnamese, $4.99 – $7.19, Ebay

Premiere Date: August 23, 1999

Original Soundtrack
1. Kuaile zhi shang (快乐至上) – Artist: Jimmy Lin (林志颖)
mp3 source; http://mp3.qqmusic.cc/yq/102591.mp3

2. Zhi yao wei ni huo yi tian (只要为你活一天) – Artist: Nicholas Tse (谢霆锋)
3. Dao Cao Ren (稻草人) – Artist: Jimmy Lin

Star Birthday
Lin Zhi Ying (Jiang Xiaoyu) – October 15, 1974 (43)