phoenix-warriors

Legend of Heavenly Tear: Phoenix Warriors (2016) | First New Trailer

Legend of Heavenly Tear: Phoenix Warriors (2016)
English subtitles: Yes

Chinese Title: Tian Lei Chuanqi Zhi fenghuang Wushuang/ 天泪传奇之凤凰无双
Vietnamese Title: Thiên Lệ Truyền Kỳ Chi Phượng Hoàng Vô Song
Producer:
Genre: Fantasy / Myth
Episodes: 60
Country: Mainland China
Language: Chinese

Cast
Wang Li Kun (王丽坤) as Mou Qian Qian/Nie Wushuang (demon)
He Jian Ze (何建泽) as Mou Minggu
Joseph Zheng Yuan Chang (郑元畅) as Xiao Feng Qing (prince, likes Nie Wushuang)
Allen Ding Zi Jun (丁子峻) as Xiao Feng Ming
He Yanni (何彦霓) as Du Ruo
Zhang Xiao Long (张晓龙) as Gu Qing Hong
Michelle Bai Bing (白冰) as Gaoyan
Xiong Nai Jin (熊乃瑾) as Yun Fei
Ji Ning (纪宁) as Xue Bi
Mu Qi Mi Ya (母其弥雅) as Ji Rou Sang
Lu Xing Chen (吕星辰) as Shu Fei
Jiang Hongbo (姜宏波) as Gao Tai Hou
Xia Minghao (夏铭浩) as Gao Yang
Liu Mei Han (刘美含) as Yun Le
Li Zheng Yang (李政阳) as Qing Yuan
Liu Yin (刘音) as Bao Jie Yu
Nan Sheng (南笙) as Jiao Tong
Wáag Yifei (王翊菲) as Xiao Wushuang

Wang Li Kun as Mou Qian Qian/Nie Wushuang (demon,)
Mou Qian Qian

He Jian Ze as Mou Minggu
Mou Minggu

Allen Ding Zi Jun as Xiao Feng Ming
Xiao Feng Ming

Joseph Zheng Yuan Chang as Xiao Feng Qing (prince, likes Nie Wushuang)
Xiao Feng Qing

He Yanni as Du Ruo
Du Ruo

Zhang Xiao Long as Gu Qing Hong
Gu Qing Hong

Xiong Nai Jin as Yun Fei
Yun Fei

Ji Ning as Xue Bi
Xue Bi

Mu Qi Mi Ya as Ji Rou Sang
Ji

Jiang Hongbo as Gao Tai Hou
Gao Tai Hou

Michelle Bai Bing as Gaoyan
Gaoyan

Liu Yin as Bao Jie Yu
Bao Jie Yu

Teaser/Trailer

exquisite outfits of the cast

Phoenix Warriors is a 70-episode Chinese drama adapted from the novel, Mei Ren Mou: Yao Hou Wushuang (美人谋:妖后无双) written by Bing Lan Sha (冰蓝纱), During the Qi Dynasty, in the North of China lives the daughter of the Shi family, Mou Qian Qian (Wang Li Kun). One day, her family gets murdered because of a scheme by the Xiang Kingdom’s husband (?) Wu Qinghong. She is then rescued by Liang Kingdom’s prince Xiao Fengxing (Joseph Zheng Yuan Chang) and hence starts an amazing resurrection story. source credit; Cdramadevotee

You can help this drama to be subbed into English by requesting it on Viki. https://vikiinc.wufoo.com/forms/title-request-form/.

Wang Li Kun also stars in an upcoming new television drama as Su Daji in The Gods & Marital Universe 2017. Phoenix Warriors completed filming and is expected to broadcast in 2017 no official confirm date yet, more info coming.

Broadcast Date: 2017