legend of fu yao

Legend of Fuyao (2018)

Legend of Fuyao (2018)

Chinese Title: 扶摇 , Fuyao
Genre: Fantasy Romance, Novel
Director: Yang Wenjun
Episodes: 60
Country: China
Languange: Mandarin

Cast
Yang Mi (杨幂) as Meng Fuyao
Ethan Ruan Jing Tian (阮经天) as Zhangsun Wuji
Vengo Gao Wei Guang (高伟光) as Zhan Beiye
Liu Yi Jun (刘奕君) as Qi Zhen
Lion Lai Yi (赖艺) as Zong Yue
Zhang Ya Qin (张雅钦) as Ya Lan Zhu (princess of Fu Feng Ya)
Wang Jin Song (王劲松) as Zhangsun Jiong
He Ke (胡可) as Xuan Yuan Xiao (Elder princess of Taizhou Kingdom)
Huang You Ming (黄宥明) as Yan Jing Chen
Leo Liang Yi Mu (梁译木) as Yun Hen (Yun Chi’s adopted son)
Li Yi Xiao (李依晓) as Pei Yuan (members of Pei Clan, dislike Fuyao)
Zhou Li Wei (周俐葳) as Shi Lan
Liang Yi Mu (梁译木) as Yun Hen (Illegitimate son of Yan family, King of Yan Kingdom)
Kido Gao Han Yu (高瀚宇) as Jiang Feng
A Li Ya (阿丽亚) as Tang Zhirong
Liu Luo Xi (刘洛汐) as A Lie (Pei Yuan’s maid)
Zhao Chu Lun (赵楚仑) as Zhangsun Ping Rong
Juan Zi (涓子) as Yuan Huanghou
Song Jia Lun (宋佳伦) as De Wang

Yang Mi as Meng Fuyao (daughter of the King of Xuanji, Inheritor of “Po Jiu Xiao”, an invincible fighting technique)
fuyao

Ethan Ruan Jing Tian as Zhangsun Wuji (crown prince of Wuji Kingdom)
zhangsun wuji
fuyao

Vengo Gao Wei Guang as Zhan Beiye (king of the Tiansha Kingdom)
Zhan Beiye

Liu Yi Jun as Qi Zhen (Corrupt state preceptor of Taizhou Kingdom)
Qi Zhen

Lion Lai Yi as Zong Yue (assassin and physician)
zong yue

Zhang Ya Qin as Ya Lan Zhu (princess of Fufeng Kingdom, loves Zhan Beiye)
Ya Lun Zhu

Wang Jin Song as Zhangsun Jiong (Zhangsun Wuji’s adoptive father)
zhangsun jiong

He Ke as Xuan Yuan Xiao (Elder princess of Taizhou Kingdom)
xuan yuan xiao

Huang You Ming as Yan Jing Chen
yan jing chen

Kido Gao Han Yu as Jiang Feng
Jiang feng

Trailer

Fuyao is an upcoming television series adapted from the novel, Empress Fuyao (扶摇皇后) Fuyao Huang Hou written by Tianxia Guiyuan (天下归元), who also wrote Rise of the Phoenixes, starring Yang Mi & Ethan Ruan.

Meng Fuyao (Yangmi) becomes a disciple of the Xuanyuan Sword Sect as a child, though she is despised for her lack of talent in the art of cultivation. Fuyao masters a powerful set of martial arts skills by chance, and embarks on a journey to collect the secret talismans of the five kingdoms, which will later enable her to enter the sacred land known only as the Firmament. She is joined by several admirers, and together they help pacify all the political and military uprisings in the smaller kingdoms, and defeat the evil being guarding the Firmament. credits source; DramaWiki

The series begin filming in June 27, 2017 and wrapped up on November 24, 2017 expect a broadcast in 2018, follow us for new updates!

Premiere DAte: 2018

Star Birthday
Vengo Gao Wei Guang (Zhan Beiye) – January 16, 1983 (35)