Hua Jianghu Zhi Bu Liang ren 2018

Hua Jianghu Zhi Bu Liang Ren (2018)

Hua Jianghu Zhi Bu Liang Ren (2018)

Chinese Title: Hua Jianghu Zhi Bu Liang ren / 画江湖之不良人
Vietnamese Title: Hoa Giang Ho Chi Bat Luong Nhan
Director: Yi Zheng (伊峥), Li Xinbo (栗心博), Wang Fei (王飞)
Genre: Wuxia
No. of Episodes: 40
Country: Mainland China
Language: Mandarin

Cast
Yang Xu Wen (杨旭文) as Li Xingyun (descendants of Li’s family, Tang Dynasty’s orphans)
Mao Xiao Tong (毛晓彤) as Ji Ru Xue (servant of Huan Yin Fang & Nu Di, likes Li Xingyun)
Li Jun Chen (李俊辰) as Zhang Zifan (young master of Tong Wen Guan, adopted son of Li Si Yuan, friend of Li Xingyun)
Cristy Guo Xiao Ting (郭晓婷) as Liu Lin Xuan (Li Xingyun’s young sister, daughter of Liu You Jie)
Zhang Hao Ran (张皓然) as Shangguan YunQue
Yan Su (闫肃) as Chang Hao Ling
Sophie Zhang Sha Sha (张沙沙) as Chang Xuan Ling
Gan Ting Ting (甘婷婷) as Li Mao Zhen
Morni Zhang Chen Guang (张晨光) as Zhang Xuan Ling
Norman Xu Shao Qiang (徐少强) as Li Siyuan
Liu Chen Xi (刘宸希) as Chi Meng
Liu Yu Qi (刘羽琦) as Fan Yin Tian
Shao Bing (邵兵) as Yang Shu Zi (member of Bu Liang Ren organization, friend of Lu You Jie)
An Xiao Ge (安笑歌) as Jing Xin Mo
Zheng Pei Lin (郑沛琳) as Li Cun Ren
Sun Bo Hao (孙博豪) as Wen Tao
Keanu Chi Jia (迟嘉) as Li Cun Xu
Li Jun Mo (李俊墨) as Yang Yan
Gina Gao Yi Han (高艺涵) as Shi Yao
Dong Li Wu You (董李无忧) as Xiao Xing Yun
Feng Ze Ang (冯泽昂) as Xiao Zhu You Zhen
Jiang Shi Meng (蒋诗萌) as Qing Guo
Li Bei Lei (李蓓蕾) as Qing Cheng

Hua Jianghu Zhi Bu Liang Ren

li xingyun

Yang Xu Wen as Li Xingyun (descendants of Li’s family, Tang Dynasty’s orphans)
li xingyun

Mao Xiao Tong as Ji Ru Xue (servant of Huan Yin Fang & Nu Di, likes Li Xingyun)
Ji Ru Xue

Li Jun Chen as Zhang Zifan (young master of Tong Wen Guan, adopted son of Li Si Yuan, friend of Li Xingyun) & Liu Lin Xuan (Li Xingyun’s young sister, daughter of Liu You Jie)
zhang zifan

Yan Su as Chang Hao Ling & Sophie Zhang Sha Sha as Chang Xuan Ling
chang hao ling

Zhang Hao Ran as Shangguan YunQue (killer member of the Bu Liang Ren organization)
shangguan yunque

Li Jun Mo as Yang Yan
Yang Yan

Jiang Hu Zhi Bu Liang Ren is a television series adaptation of the original anime wuxia series of the same title, Jiang Hu Zhi Bu Liang Ren (画江湖之不良人) based on season 1 & 2 & produced by Beijing Century Media Culture Co.

The story takes place during the Tang Dynasty and revolves around a secret government agency trying to obtain a national treasure weapon called the dragon sword. To do that, they assassinated two great martial artists, leaving their kids to survive in the chaotic world. They are taken in and taught martial arts by Elder Yang. In their journey in Jianghu to uncover the conspiracy of the secret group, they meet the love of their lives in Cai Wen Jing and Fan Shi Qi. – credits; http://mydramalist.com/20408-bu-liang-ren.

There was already a 2016 online web drama adaptation of Jiang Hu Zhi Bu Liang Ren titled, Bu Liang Ren (不良人), which broadcast in September, 2016 on IQIYI. There is also a upcoming film adaptation in the works Invisible Guard (2018) trailer. This began filming on June 10, 2017 and set to release in 2018, follow us for new updates.

Release Date: 2018